Dokumenty wymagane do rozliczenia:

 • protokół odbioru 1 egz.;
 • protokół z likwidacji kotłowni 1 egz.;
 • karta przekazania odpadu/kwit z firmy złomującej – wypisany na inwestora! (oryginał);
 • protokół z inwentaryzacji kotłowni 1 egz.;
 • kopia karty gwarancyjnej – z danymi inwestora;
 • opinia kominiarska końcowa – kopia;
 • opcjonalnie kopa zawiadomienia o rozpoczęciu robót do PINB (w przypadku montażu kotła gazowego na pozwoleniu na budowę);
 • faktura zaliczkowa;
 • faktura końcowa;
 • kosztorys podpisany przez Inspektora Nadzoru, Wykonawcę i Inwestora;
 • certyfikatów energetyczno-emisyjnych wydanych przez akredytowane laboratorium, potwierdzających spełnienie wymogów 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 w przypadku kotłów na paliwo stałe - kopia;