22 grudnia 2017r. radni gminy Oława uchwałą nr XLVII/307/2017 przyjęli regulamin określający zasady udzielenia dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła wraz z modernizacją kotłowni i wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu osoby, których wniosek zostanie zweryfikowany pozytywnie, otrzymają na zadanie 70 % dofinasowania z budżetu gminy Oława w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Oława przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Ogłoszenie o naborze wniosków na powyższe zadanie zostanie podane do publicznej wiadomości, m.in. poprzez publikację stronach: Biuletynu Informacji Publicznej bip.gminaolawa.pl  oraz www.GminaOlawa.pl w zakładkach Aktualności.

Poniżej więcej informacji o dofinansowaniu, w załączniku na dole strony publikujemy treść wspomnianej uchwały nr XLVII/307/2017 z 22.12.2017r.

 Kto może starać się o dofinansowanie?
O udzielanie dotacji celowej może ubiegać się:

 1. osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do lokalu albo budynku mieszkalnego,  w tym również prowadząca w tym lokalu lub budynku mieszkalnym działalność gospodarczą;
 2. wspólnota mieszkaniowa reprezentująca członków, którzy korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni (dla pojedynczego budynku lub kilku budynków)

Na co można otrzymać dotację?
Dofinansowaniem może być objęta:

 • wymiana pieca będącego głównym źródłem ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej dla lokalu lub budynku mieszkalnego wraz z modernizacją kotłowni; wymianie podlegają tylko te piece, które nie spełniają co najmniej 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012;
  nowym źródłem ciepła mogą być: kotły gazowe, kotły na olej lekki opałowy, piece zasilane prądem elektrycznym, kotły na paliwa stałe lub biomasę, które posiadają co najmniej 5 klasę ww. normy
 • wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii w postaci ogniw fotowoltaicznych, turbin wiatrowych lub pomp ciepła.

Jaka będzie wysokość dotacji?

Kwota dotacji wyniesie do 70% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż:

 • dla domu jednorodzinnego - maksymalnie 14.000 zł
 • dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym - maksymalnie 9.800 zł
 • dla wspólnoty mieszkaniowej - maksymalnie 5.600 zł na jedno mieszkanie.

Koszty kwalifikowane w zasadniczej części dotyczą demontażu i likwidacji starego źródła ciepła oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła wraz z zakupem i montażem niezbędnej armatury: czopuch, pompa obiegowa, zawory przelotowe i zwrotne, niezbędny osprzęt do zainstalowania nowego źródła ciepła, wkład kominowy - tylko w przypadku kotła gazowego lub zalecań wynikających z opinii kominiarskiej w zakresie zakupu i montażu kotła 5 klasy.

Szczegółowy i kompletny wykaz kosztów kwalifikowanych jak i niekwalifikowanych przedstawiono w regulaminie.

Ważne!

 1. Nie będzie możliwości aby w ramach programu modernizować tylko instalacje ciepłej wody użytkowej; priorytetem jest wymiana źródeł, ewentualnie wraz z tym modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej.
 2. Budynki wyposażone w kominek (bez znaczenia czy jest to kominek z płaszczem wodnym czy ogrzewający tylko jedno pomieszczenie) nie mogą brać udziału w programie, chyba że kominek zostanie odłączony od przewodu kominowego.

Jak wyglądać będzie proces realizacji inwestycji i dofinansowania?

Etap I - Założenie i kwalifikacja wniosku o dotację

 • złożenie wniosku w biurze podawczym Urzędu Gminy Oława przy ul. Piłsudskiego 28 w Oławie
 • pozytywna weryfikacja wniosku przez operatora programu

Etap II - Zebranie i dostarczenie przez inwestora dokumentacji wstępnej

 • odpis z księgi wieczystej
 • wstępna opinia kominiarska
 • karta inwentaryzacji budynku na potrzeby audytu energetycznego
 • kosztorys robót
 • zgłoszenie lub decyzja - jeśli wymagane (Wydział Architektury i Budownictwa - Starostwo Powiatowe)

Etap III - Podpisanie umowy trójstronnej (Inwestor - Wykonawca - Operator Programu)

 • wybór wykonawcy zadania
 • zawarcie umowy trójstronnej
 • wpłata na konto wykonawcy zadania wkładu własnego 

Etap IV - Realizacja zadania

 • dokumentacja złomowania likwidowanego starego źródła ciepła 

Etap V - Odbiór i rozliczenie finansowe zadania   

 • protokół odbioru wykonanych prac (udział: Inwestor-Wykonawca-Operator Programu)
 • dokument potwierdzający likwidację starego źródła ciepła
 • końcowa opinia kominiarska
 • protokół odbioru końcowego
 • faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę na Inwestora i potwierdzona przez Inwestora
 • dokumentacja wymagana Prawem Budowlanym (jeżeli była wymagana)

Załączniki