Miło nam poinformować, iż firma EKOSCAN Innowacja i Rozwój Sp. z o.o. została wybrana Operatorem kolejnej edycji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Tarnowskie Góry, w ramach którego osobom fizycznym udzielane są dotacje celowe do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W latach 2018-2020 dotacje będą udzielane zgodnie z zapisami Uchwały Nr XLIII/450/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry w latach 2018 – 2020, zmienionej Uchwałą Nr XLVII/490/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2017 r.

W kwietniu rozpoczną się wstępne weryfikacje uczestników do programu wg kolejności wpływu wniosków o udzielenie dotacji do Urzędu. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone w 2015 r., które nie zostały rozpoznane w latach 2015-2017 ze względu na wyczerpanie środków finansowych i zostały przez Wnioskodawców zaktualizowane w wyznaczonym przez Gminę terminie.

O terminie weryfikacji Operator powiadomi mieszkańców telefonicznie z odpowiednim wyprzedzeniem. Weryfikacje przeprowadzać będzie Operator wraz z Inspektorem Nadzoru. Polegać ona będzie na sprawdzeniu zgodności budynku wnioskodawcy ze stanem faktycznym, zadeklarowanym w złożonym wniosku. Weryfikowane będzie m.in.:

 • czy wniosek dotyczy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni do 300 m2, oddanego do użytkowania zgodnie z prawem budowlanym,
 • czy w budynku jest zainstalowane pracujące stare i nieekologicznie źródło ciepła (dla wariantu
  z wymianą źródła ciepła),
 • czy w budynku do instalacji c.o. podłączone jest tylko jedno źródło ciepła,
 • czy ściany budynku są ocieplone (dla wariantu z ociepleniem). W ramach programu dotowane będą tylko prace termomodernizacyjne obejmujące ocieplenie wszystkich ścian budynku. Budynki częściowo ocieplone nie kwalifikują się do udzielenia dotacji.

Punkt Obsługi Klienta (POK) będzie czynny od 05 kwietnia 2018 r.:

 • w poniedziałki w godz. 13-17,
 • w czwartki w godz. 9-13.

POK znajduje się na parterze budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2 (Punkt Informacji). Telefonicznie Operator udziela informacji pod numerem 792 243 781.

Ponadto przypominamy o najważniejszych kwestiach związanych z realizacją Programu:

Dotacja obejmuje:

 • wymianę starych źródeł ciepła na nowe i ekologiczne, tj. na kotły na paliwo stałe posiadające zaświadczenie potwierdzające spełnienie norm klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, kotły gazowe, węzły cieplne, pompy ciepła.
 • ocieplenie wszystkich ścian budynku.
 • wymiana starego źródła ciepła w postaci kotła gazowego, którego wiek wynosi nie mniej niż 10 lat, jest możliwa wyłącznie na kocioł gazowy lub pompę ciepła,
 • wymiana starego źródła ciepła w postaci automatycznego kotła węglowego – retortowego, którego wiek wynosi nie mniej niż 8 lat, jest możliwa wyłącznie na kocioł gazowy, węzeł cieplny, pompę ciepła lub automatyczny kocioł na paliwo stałe (spełniający wymagania w zakresie emisji dla klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012).
 • wymiana starego źródła ciepła w postaci kotła olejowego, którego wiek wynosi nie mniej niż 8 lat, jest możliwa wyłącznie na kocioł gazowy, węzeł cieplny lub pompę ciepła,
 • ocieplenie budynku realizowane bez wymiany źródła ciepła jest możliwe jedynie w przypadku, gdy Inwestor posiada zainstalowane w budynku ekologiczne źródło ciepła, tj. kocioł gazowy, węzeł cieplny wykorzystujący czynnik grzewczy z sieci ciepłowniczej, pompę ciepła lub automatyczny, retortowy kocioł na paliwo stałe - biomasę lub węgiel.

W przypadku automatycznych, retortowych kotłów na paliwo stałe wymagane jest, aby kocioł posiadał świadectwo emisyjno–energetyczne wydane przez akredytowane laboratorium (nie jest wymagana 5 klasa wg normy PN-EN 303-5:2012).

 • o kolejności przyznawania dotacji decyduje kolejność wpływu wniosków do Urzędu,
 • jeżeli osoba składająca wniosek o dotację nie przystąpi, mimo powiadomienia przez Operatora, do procedury związanej z realizacją w danym roku kalendarzowym planowanych zamierzeń modernizacyjnych (co wynika z kolejności wniosku na liście wnioskodawców), zostaje ona automatycznie wykreślona z listy wnioskodawców o udział w Programie (np. osoba nie zgodzi się na wstępną weryfikację do Programu, nie dostarczy w wyznaczonym terminie niezbędnej dokumentacji). Nie ma możliwości przesuwania terminu realizacji inwestycji na późniejsze lata.
 • wnioskodawca pozytywnie zweryfikowany i dopuszczony do dalszej procedury udzielania dotacji wybiera Wykonawcę (tj. dostawcę i montażystę urządzeń, firmę wykonującą docieplenie) spośród firm znajdujących się na liście Wykonawców dopuszczonych przez Gminę do realizacji prac w roku 2018 – lista ta zostanie opublikowana na stronie internetowej prowadzonej przez Operatora, będzie także dostępna w POK.
 • dotacja jest przyznawana na podstawie umowy trójstronnej – spisywanej pomiędzy Gminą (reprezentowaną przez Operatora), wnioskodawcą starającym się o dotację a wybranym wykonawcą prac – dotacją nie mogą być objęte prace wykonane przed datą podpisania umowy trójstronnej.

Załączniki: