Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) w roku 2018 – etap III

W Tychach o 80 proc. wzrośnie dofinansowanie do wymiany kotłów węglowych na gazowe, podłączenie do lokalnej sieci ciepłowniczej lub instalację pomp ciepła. Można też będzie dostać pieniądze na ocieplenie budynku.

W dniu 26 października 2017r. Rada Miasta Tychy Uchwałą nr XLI/677/17 przyjęła Aktualizację Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy na lata 2015 – 2020 z perspektywą do roku 2023”.

Zasady przyznawania dofinansowania ustalone są w „Regulaminie określającym zasady wymiany źródeł ciepła, działań termomodernizacyjnych oraz montażu instalacji OZE w budynkach indywidualnych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – etap III”, zatwierdzonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/347/17 w dniu 14 listopada 2017r. 

 Regulamin przewiduje możliwość uzyskania dofinansowania do poniższych działań w wysokości:

*- zadania termomodernizacji budynku, jako pojedyncze zadanie realizowane w ramach Programu może być wykonane tylko w przypadku, jeżeli Inwestor posiada ekologiczne źródło ciepła (kocioł na paliwo stałe z automatycznym załadunkiem paliwa min. 3 klasy, gazowy, itp.) zgodne z wymogami niniejszego Regulaminu.

** - nabór wniosków oraz realizacja inwestycji wymienionych w pkt od 9 do 13 ze środków Funduszu zawieszona do czasu rozstrzygnięcia konkursu grantowego, realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020

Nabór wniosków:

 1. Nabór wniosków na wymianę źródła ciepła prowadzony jest w trybie ciągłym:
 • do 20 grudnia 2017r. w POK przy ul. Barona 30,
 • od 21 grudnia 2017r.  w sekretariacie Wydziału Komunalnego Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, VIII piętro, pok. 803.
 1. Nabór wniosków na termomodernizację budynków (ocieplenie ścian, dachów, stropodachów lub wymianę okien) prowadzony będzie:
 • 29 listopada 2017r. w POK przy ul. Barona 30,
 • 1, 2, 6, 8, 13, 15 grudnia 2017r. w POK przy ul. Barona 30.

Punkt Obsługi Klienta Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (POK) mieści się przy ul. Barona 30, I piętro, pok. 216. POK czynny jest dwa razy w tygodniu:

 • środa:    9.00-17.00 
 • piątek:    9.00-16.00

oraz w pierwszą sobotę miesiąca (02.12.2017r.): 9.00 - 13.00

Szczegółowe informacji o Programie można uzyskać u Operatora programu:

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości zabudowanej, nie starszy niż 6 miesięcy (odpis ten winien zawierać zaktualizowane wpisy odpowiadające obecnemu stanowi formalno-prawnemu) lub wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (dostępny na stronie: https://ekw.ms.gov.pl). W przypadku funkcjonowania dwóch niezależnych źródeł ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w jednym budynku, odrębny podział własności nie jest wymagany w Księdze Wieczystej.
 2. Wypis z ewidencji budynku – w przypadku braku zapisu w księdze wieczystej informacji o budynku (wypis należy pobrać z Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Tychy).
 3. Oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku (w przypadku współwłasności budynku) zgodny z załącznikiem nr 3 do Regulaminu lub potwierdzoną notarialnie kopię pełnomocnictwa. Spadkobierca nieruchomości dołącza postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.
 4. Świadectwo emisyjno – energetyczne posiadanego źródła ciepła, wydane przez akredytowane laboratorium (dotyczy kotłów na paliwo stałe).

Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane.

Do pobrania: