Sejm przyjął w miniony piątek nowelizację ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, która w głównej mierze przenosi do polskiego prawa część postanowień unijnej dyrektywy MCP.

Celem Dyrektywy MCP jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze średnich źródeł energetycznego spalania przez m.in. określenie norm emisji do powietrza takich substancji, jak: dwutlenek siarki, tlenek i dwutlenek azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu) oraz pył – dla średnich źródeł spalania paliw, czyli takich, których nominalna moc cieplna jest równa lub większa niż 1 MW i mniejsza niż 50 MW.

Nowelizacja, która wdraża dyrektywę MCP, rozwinie niektóre obowiązujące już w Polsce przepisy, a inne doprecyzuje.

W obecnym stanie prawnym średnie źródła spalania paliw są objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia na emisję (pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego) albo obowiązkiem zgłoszenia. Problem może wystąpić w przypadku pojedynczego źródła o nominalnej mocy cieplnej wynoszącej dokładnie 1 MW, eksploatowanego jako jedyne źródło w zakładzie. Zgodnie z przepisami rozporządzenia z 2.07.2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia z 2.07.2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. poz. 880) w obecnym stanie prawnym obowiązek zgłoszenia dotyczy źródeł spalania paliw, w przypadku których łączna nominalna moc cieplna takich źródeł eksploatowanych w danym zakładzie przekracza 1 MW. Docelowo, dla zachowania zgodności z postanowieniami dyrektywy MCP, zgłoszenia powinny obejmować wszystkie średnie źródła spalania paliw, tj. źródła o jednostkowej nominalnej mocy cieplnej od 1 MW.

Wymagania emisyjne wynikające z dyrektywy MCP będą stosowane do istniejących już średnich źródeł spalania – w zależności od wielkości nominalnej mocy cieplnej źródła – od 1.01.2025 r. (dla źródeł o nominalnej mocy cieplnej większej niż 5 MW) albo od 1.01.2030 r.

W Polsce czasowe odstępstwa, obejmujące okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2029 r., będą dotyczyć niektórych źródeł zasilających sieci ciepłownicze, czy też tych wykorzystywanych do napędzania tłoczni gazu. Opisane derogacje będzie można stosować wyłącznie do źródeł istniejących o nominalnej mocy cieplnej większej niż 5 MW.

Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu.