Powiedzmy STOP smogowi i niskiej emisji

Niska emisja to określenie na stężenie zanieczyszczeń w postaci szkodliwych pyłów i gazów, które przedostają się do powietrza na skutek nieekologicznego sposobu ogrzewania oraz intensywnie działającego transportu spalinowego. Niska emisja oznacza również, że szkodliwe związki przedostają się do atmosfery na wysokości nie większej niż 40 metrów nad ziemią, czyli wpływają bezpośrednio na jakość powietrza, którym oddychamy. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych w postaci braku wiatru i dużej wilgotności, może dojść do powstania smogu, który jest szczególnie niebezpieczny dla naszych dróg oddechowych i w związku z tym powoduje, poważne schorzenia.  

Zadaniem naszej firmy EKOSCAN, jako Operatora Programu Ograniczającego Niską Emisję w gminach, jest udzielenie pomocy mieszkańcom przy realizacji wniosków unijnych i krajowych, w celu uzyskania dotacji na wymianę źródła ogrzewania, termomodernizacji w domach jednorodzinnych. Tylko inwestycja w nowoczesny system ogrzewania, zmiana dotychczasowego sposobu grzania domu, który sprzyja powstawaniu niskiej emisji, mogą skutecznie zminimalizować występowanie smogu w swoim miejscu zamieszkania. 

Ponadto, oferujemy swoją pomoc również w zakresie przygotowania dokumentacji i współpracy z lokalnymi gminami, dotyczącej modernizacji dotychczasowych źródeł ciepła poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, w postaci kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła. Gwarantujemy, że przystąpienie do programu przyniesie szereg korzyści ekonomicznych oraz ekologicznych nie tylko dla samych beneficjentów, ale również wszystkich okolicznych mieszkańców. W razie dodatkowych pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu.

Sejm uchwalił ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów, zgodnie z którą stworzony będzie program wspierania osób ubogich energetycznie zamieszkujących najbardziej zanieczyszczone obszary kraju. System wsparcia obywateli to kluczowy element programu Czyste Powietrze, w ramach którego przewidziano około 130 mld zł. Jak podkreślał premier Mateusz Morawiecki, samorządy i administracja publiczna są dla rządu ważnym partnerem.
Zmiana prawa umożliwi termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych zamieszkiwanych przez osoby dotknięte problemem ubóstwa energetycznego i wymianę lub likwidację niespełniających standardów emisyjnych kotłów na paliwo stałe. 

Zasadniczo bez wkładu mieszkańców

Osoby, na rzecz których realizowane będą przedsięwzięcia termomodernizacyjne, co do zasady nie będą ponosiły kosztów z tytułu wymiany pieców. Przepisy jednak dopuszczają możliwość ustalenia przez gminę zasad wniesienia wkładu własnego. Może to być np. praca wykonywana na rzecz gminy lub inny wkład w wysokości nieprzekraczającej 10 proc. szacowanej wartości przedsięwzięcia.

Zgodnie z nowelą, planowanie i realizacja termomodernizacji oraz wymiany pieców będzie zadaniem gminy. Gminny program niskoemisyjny w 70 proc. finansowany będzie z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, a w 30 proc. przez gminę w przypadku miast do 100 tys. mieszkańców. W przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców udział gminy musi przewyższać 30 proc.

Termomodernizacja budynków jednorodzinnych należących do osób ubogich energetycznie uważana jest przez ekspertów Banku Światowego pracujących na zlecenie Komisji Europejskiej nad raportem nt. metod zwalczania niskiej emisji w Polsce za optymalne narzędzie poprawy jakości powietrza w Polsce.

Źródło: Prawo.pl