Wymagania w zakresie ofert określone zostały w załącznikach nr 3 zamieszczonych poniżej.

Oferty można składać w Kancelarii Urzędu Gminy Miedźna z opisem „Oferta wykonawcy w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Miedźna na rok 2019” przez cały okres realizacji danego etapu PONE.

Prosimy o składanie tylko i wyłącznie kompletnych ofert zgodnych z wzorem oferty ZAŁĄCZNIK NR 2 zamieszczonym poniżej.

Zakres prac będzie obejmował wymianę:

  • kotła węglowego na ekologiczny automatyczny kocioł 5 klasy;
  • kotła węglowego na kocioł gazowy kondensacyjny;
  • kotła gazowego na kocioł gazowy kondensacyjny.

UWAGA!!!
Firmy wykonawcze, które złożyły oferty na udział w Programie w roku 2018 zobowiązane są do aktualizacji dokumentów w części podmiotowej takich jak:

1.strona tytułowa oferty Załącznik nr 3;
2.oświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego;
3.aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej na minimalną wartość 50 000 PLN;
4. autoryzację dostawcy urządzeń, które nie zostały zgłoszone do Programu w roku 2018.

Dodatkowych informacji udziela Operator tj. firma EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. tel. +48 792 243 719 lub 600 243 782.