Ogłoszenie o naborze wykonawcy na termomodernizację tj. docieplenie ścian, dachów/stropodachów i/lub wymianę okien w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary”

Wójt Gminy Psary ogłasza nabór na termomodernizację tj. docieplenie ścian, dachów/stropodachów i/lub wymianę okien w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary”. Nabór ofert od wykonawców będzie prowadzony od dnia 30 czerwca 2016 roku (nabór ciągły).

Warunki uczestnictwa Wykonawcy:
1) Wykonawca składa ofertę na wykonywanie termomodernizacji zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2015”, zwanego dalej Regulaminem,
2) Wykonawca, który spełnia warunki określone w załączniku nr 2 do Regulaminu, zostanie wpisany przez Gminę i Operatora (tj. wybrany przez Gminę Psary podmiot posiadający wszelkie upoważnienia Gminy do realizacji Programu) na listę podmiotów świadczących usługi polegające na wykonywaniu termomodernizacji w ramach Programu,
3) Wykonawca zobowiązuje się pod rygorem wykluczenia z udziału w Programie przestrzegać wszystkich zaleceń i wymagań Operatora polegających na:
- działalności zgodnej z zasadami wolnej konkurencji,
- terminowym wywiązywaniu się z umów podpisanych z Inwestorami i Operatorem,
- zgodnej z zasadami dobrych praktyk handlowych i kultury osobistej kontaktów z klientem oraz innymi podmiotami Programu,
4) Wykonawca po zakończeniu prac potwierdzonym protokołem odbioru robót wystawi Inwestorowi fakturę VAT w wysokości zgodnej w zatwierdzonym przez Inwestora oraz Operatora kosztorysie. Gmina przyznaną Inwestorowi dotację przekazuje bezpośrednio na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze. Szczegółowy proces dokonania rozliczenia regulować będzie umowa na wykonanie prac termomodernizacyjnych,
5) Jeżeli podczas prac Wykonawca stwierdzi, że Inwestor nie spełnia warunków określonych w niniejszym Regulaminie, jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Operatora Programu,
6) Wykonawca służy pomocą merytoryczną i techniczną dotyczącą Programu Inwestorowi,
7) W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Operator lub Gmina może wykluczyć Wykonawcę z uczestnictwa w Programie,
8) Umowa nie obejmuje zakresu prac, które zostały wykonane przed dniem jej podpisania,
9) Wykonawca udziela gwarancji oraz rękojmi na okres 84 miesięcy od daty odbioru końcowego wykonanej termomodernizacji. Gwarancja nie dotyczy okien oraz koloru tynków, które objęte są gwarancją producenta.

Wykonawca w celu uczestnictwa w programie termomodernizacji budynków mieszkalnych składa wypełnioną ofertę według załącznika Nr 2 do Regulaminu, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4, lub przesyła na adres Urzędu Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4,
42-512 Psary w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta wykonawcy na termomodernizację tj. docieplenie ścian, dachów / stropodachów i / lub wymianę okien”.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
1. Dokument potwierdzający do występowania w obrocie prawnym: wydruk KRS/ wydruk CEiDG, NIP,
2. Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego (z datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia oferty),
3. Wykaz minimum 3 (3 w zakresie wymiany okien i/lub 3 w zakresie ocieplenia ścian, dachów, stropodachów) wykonanych przez wykonawcę modernizacji w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
4. Pisemne oświadczenia o:
- akceptacji warunków określonych w regulaminie udzielania dotacji,
- udzieleniu gwarancji na wykonane roboty na okres co najmniej 84 miesięcy. Gwarancja nie dotyczy okien oraz koloru tynków, które objęte są gwarancją producenta.
- przystąpienia do usunięcia zgłoszonej usterki do 48 godzin od momentu zgłoszenia,
- wykonaniu własnym siłami przedmiotowych prac i niepowierzania ich wykonania osobom trzecim.
5. Pisemne oświadczenia o spełnianiu następujących warunków, dotyczących:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia;
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Oświadczenie o numerze rachunku, na który mają być przekazane środki.
7. Opłacona w całości i obowiązująca polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną wartość 50 000 PLN.

Załączniki do niniejszego ogłoszenia (do pobrania):
1) Regulamin udzielania osobom fizycznym dotacji celowej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025” (wersja .DOC, wersja .PDF),
2) Wzór oferty wykonawcy na termomodernizację tj. docieplenie ścian, dachów / stropodachów i / lub wymianę okien (wersja .DOC, wersja .PDF),
3) Wzór wykazu wykonanych przez wykonawcę modernizacji (wersja .DOC, wersja .PDF),
4) Wzór oświadczenia o akceptacji warunków określonych w „Regulaminie udzielania osobom fizycznym dotacji celowej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025” (wersja .DOC, wersja .PDF),
5) Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w „Regulaminie udzielania osobom fizycznym dotacji celowej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025” (wersja .DOC, wersja .PDF),
6) Wzór oświadczenia o numerze rachunku, na który mają być przekazane środki (wersja .DOC, wersja .PDF),
7) Wzór umowy na wykonanie prac termomodernizacyjnych (trójstronnej) (wersja .DOC, wersja .PDF).

Do wglądu: ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2016 WÓJTA GMINY PSARY z dnia 30.06.2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru wykonawców na termomodernizację tj. docieplenie ścian, dachów / stropodachów i / lub wymianę okien w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary” (plik PDF)