Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej do wykonania termomodernizacji budynku mieszkalnego w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary”

Wójt Gminy Psary ogłasza dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej do wykonania termomodernizacji budynku mieszkalnego w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary”. Nabór wniosków będzie prowadzony w dniach 27.02.-28.02.2020r.
Maksymalny termin na realizację inwestycji wraz z odbiorem robót to15.06.2020 r.

 Warunki naboru:

1. Celem udzielania dotacji jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych oraz poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Inwestorów. Celem jest osiągnięcie zakładanego efektu ekologicznego, który można osiągnąć tylko poprzez kompleksową termomodernizację, tzn. należy ocieplić wszystkie przegrody zewnętrzne oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego (minimum 3 ściany zewnętrzne) oraz wymianę minimum 50% istniejącej stolarki okiennej.

2. Cel udzielania dotacji realizowany będzie poprzez termomodernizację budynków mieszkalnych na terenie Gminy Psary obejmującą:
1) Docieplenie budynku – ściany (przewidywana ilość wolnych miejsc 5 lokalizacji);
2) Docieplenie budynku – dachy/stropodachy (przewidywana ilość wolnych miejsc 10 lokalizacji);
3) wymiana okien (przewidywana ilość wolnych miejsc 1)
Inwestycje te można łączyć.

3. Osobą składającą wniosek o udzielenie dotacji (wnioskodawcą - inwestorem) może być:
1) osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Psary (w przypadku współwłasności, wszyscy współwłaściciele, którzy posiadają tytuł prawny do korzystania z nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Psary).
2) mieszkaniec Gminy Psary zameldowany na terenie Gminy na pobyt stały, wykazujący fakt zamieszkiwania na terenie Gminy Psary w rocznym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) złożonym w Urzędzie Skarbowym za ostatni rok podatkowy lub w formularzu ZAP-3 aktualizującym miejsce zamieszkania
lub osoba nie będąca mieszkańcem zameldowanym na terenie Gminy na pobyt stały, ale wykazująca fakt zamieszkiwania na terenie Gminy Psary w rocznym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) złożonym w Urzędzie Skarbowym za ostatni rok podatkowy lub w formularzu ZAP-3 aktualizującym miejsce zamieszkania

4. Wysokość dofinansowania wyniesie do 80%, ale nie więcej niż:
a) 16 000,00 zł brutto w przypadku docieplenia ścian zewnętrznych
b) 9 600,00 zł brutto w przypadku docieplenia stropów lub dachów
c) 14 400,00 zł brutto w przypadku wymiany okien

5. Wnioskodawca w celu uzyskania dotacji do termomodernizacji budynku składa wypełniony wniosek wg załącznika Nr 1 do Regulaminu, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4 lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP. Wzór wniosku można pobrać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy w Psarach lub ze strony internetowej Urzędu: www.psary.pl lub niskaemisja.ekoscan.pl

6. Podstawą określania kolejności przydzielania dotacji Inwestorom będzie lista rankingowa sporządzona według kolejności wpływu wniosków do Urzędu oraz dostępności wariantu inwestycji. W przypadku wniosków złożonych w tym samym dniu decydować będzie kolejność (godzina) wpływu do Urzędu Gminy. Nabór ma charakter uzupełniający. Z uwagi na ograniczone środki finansowe w programie, dofinansowanie będzie przyznawane do momentu wyczerpania środków według kolejności zgłoszeń mieszkańców do programu. Zatem zastrzega się możliwość nieudzielenia dotacji, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie w terminie do 31.12.2020r.

7. Inwestor zobowiązany jest dołączyć do wniosku:
1) Aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości (pobierz elektronicznie pod adresem: ekw.ms.gov.pl);
2) Wypis z Kartoteki Budynków;
3) W przypadku współwłasności, w sytuacji w której wniosek składa jeden współwłaściciel zgoda pozostałych współwłaścicieli na termomodernizację budynku, a w przypadku gdy jeden współwłaściciel składa wniosek w imieniu wszystkich współwłaścicieli dodatkowo pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli do reprezentowania Inwestora w ramach Programu. (Załącznik nr 4 Pełnomocnictwo dotyczące reprezentowania współwłaścicieli budynku podczas realizacji „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary”);

8. Uzyskanie dotacji do termomodernizacji budynku możliwe jest w przypadku, gdy Inwestor posiada w budynku wyłącznie ekologiczne źródło ciepła (kocioł gazowy, kocioł na biomasę lub inne odnawialne źródło energii) lub zobowiąże się do fizycznej likwidacji posiadanego kotła na paliwo węglowe co zostanie potwierdzone stosownym dokumentem (np. protokół likwidacji, karta przekazania odpadu) i wymiany go na kocioł gazowy lub kocioł na biomasę lub inne odnawialne źródło energii samodzielnie w ciągu 1 roku od daty zakończenia termomodernizacji.
9. Wyboru Wykonawcy dokonuje Inwestor, spośród Wykonawców dopuszczonych przez Gminę i Operatora. Lista dla nowych wykonawców jest otwarta przez cały okres trwania Programu. Zgodnie z przyjętymi zasadami Programu, wyboru metody zgodnie z wariantem modernizacji oraz wyboru Wykonawcy dokonuje mieszkaniec – uczestnik Programu. Jednakże w trosce o jakość wykonanych prac oraz zgodnie z Regulaminem Programu wybrana przez mieszkańca firma wykonawcza musi zarejestrować swój udział w Programie u Operatora lub Gminie, celem wpisania na listę Wykonawców.

Lista wykonawców na stronie: http://www.niskaemisja.ekoscan.pl/wykonawcy-psary

10. Załączniki do niniejszego ogłoszenia:

  1. Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej do wykonania termomodernizacji budynku mieszkalnego w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary”
  2. Regulamin udzielania osobom fizycznym dotacji celowej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025”
  3. Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie termomodernizacji budynku mieszkalnego w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary”
  4. Pełnomocnictwo dotyczące reprezentowania współwłaścicieli budynku podczas realizacji „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary”
  5. Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych