W związku z przystąpieniem do realizacji kolejnej edycji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Tarnowskie Góry, w ramach którego osobom fizycznym udzielane są dotacje celowe do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych zapraszamy chętnych wykonawców do złożenia ofert na realizację prac objętych dotacją.

Zakres prac obejmuje:

  • wymianę starych źródeł ciepła na nowe i ekologiczne, tj. na kotły na paliwo stałe posiadające zaświadczenie potwierdzające spełnienie norm klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, kotły gazowe, węzły cieplne, pompy ciepła,
  • ocieplenie wszystkich ścian budynku.

 Wymagania w zakresie ofert określone zostały w załączniku nr 2 Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przejętego Uchwałą Nr XLIII/450/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry
w latach 2018 – 2020
zmienioną Uchwałą Nr XLVII/490/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2017 r.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej „Oferta Wykonawcy PONE 2018”, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2.

Oferty będą przyjmowane w trybie ciągłym, przy czym oferty, które wpłyną w terminie do 20.03.2018 r. oraz będą kompletne pod względem złożonych dokumentów, zostaną zamieszczone na liście Wykonawców przekazywanej mieszkańcom podczas wstępnych weryfikacji.

Oferty, które wpłyną po ww. terminie będą systematycznie wpisywane na listę Wykonawców udostępnianej na stronie internetowej Operatora oraz w Punkcie Obsługi Klienta.

Dodatkowych informacji udziela Operator - firma EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. pod nr 792 243 781.

Załączniki: