Serdecznie zapraszamy Wykonawców, zainteresowanych świadczeniem swoich usług w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Tarnowskie Góry w 2020 roku do składania ofert.

Zakres termomodernizacji objętych Programem obejmuje:

  • wymianę starych źródeł ciepła na nowe i ekologiczne, tj. na kotły na paliwo stałe posiadające zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymagania w zakresie emisji określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100) tzw. Ecodesign, kotły gazowe, węzły cieplne, pompy ciepła;
  • ocieplenie wszystkich ścian budynku.

 Wymagania w zakresie ofert określone zostały w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XLIII/450/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry w latach 2018 – 2020.

Dodatkowych informacji udziela Operator - firma EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. (tel. 48 792 243 781).

Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego z opisem: „Oferta na termomodernizacje budynków jednorodzinnych rok 2019”. 42 - 600 Tarnowski Góry, ul. Sienkiewicza 2.

Natomiast wszystkich wykonawców, którzy brali udział w programie PONE w 2019 r. a którzy są zainteresowani dalszym udziałem w programie w roku 2020 prosimy o aktualizację swojej oferty poprzez dostarczenie aktualnych dokumentów tj.:

  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach,
  • zaświadczenie ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek,
  • aktualna polisa ubezpieczeniowa wraz z potwierdzaniem jej opłacenia.
  • innych dokumentów, których zakres informacji uległ zmianie od czasu złożenia przez Państwa oferty w 2019 r. (np. nr konta bankowego).

Oferty będą przyjmowane w trybie ciągłym przez cały okres realizacji Programu.