W nowym roku od dotację w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) na lata 2021-2025 mogą ubiegać się jedynie właściciele domów jednordzinnych , którzy chcą wymienić stare piece na węgiel. W pierwszej kolejności wymieniane będą kotły starsze niż 10 lat oraz piece bez tabliczki znamionowej (w tym tzw. “kachloki”). Maksymalna kwota dotacji to 6 tysięcy złotych. Dopłaty obejmują teraz tylko wymianę pieców, a nie – jak do tej pory – ocieplenie budynków.

5 stycznia 2021 r. weszły w życie nowe zasady (Regulamin) udzielania osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry, przyjęte Uchwałą Nr XXIX/320/2020 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 grudnia 2020 r. Ponadto, Rada Miejska w Tarnowskich Górach przyjęła do realizacji „Program ograniczenia niskiej emisji dla gminy Tarnowskie Góry na lata 2021-2025”, w ramach którego mieszkańcy mogą skorzystać z powyższego dofinansowania do wymiany źródeł ciepła.

 

Nabór wniosków prowadzony jest nadal w trybie ciągłym, a wszystkie wnioski złożone dotychczas, które nie zostały rozpatrzone a spełniają wymagania nowego Regulaminu, będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem udzielania dotacji zamieszczonym poniżej.

Istotne zapisy nowego Regulaminu oraz najważniejsze informacje:

 1. Zmianie ulega dotacja jaką można uzyskać, która wynosić będzie do 50% kosztów kwalifikowanych, wynikających z zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru kosztorysu, lecz nie więcej niż 6 000,00 zł (do tej pory mogo to być od 7 do 8,4 tys. zł).
 1. Udzielanie dotacji nie obejmuje:
 •  ocieplenia budynku,
 • wymiany pieca gazowego na gazowy.

W przypadku, gdy budynek mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, nie ma możliwości uzyskania dotacji na zakup i montaż kotła na paliwo stałe.

 1. Dotacje udzielane będą na wymianę starego źródła ciepła (tj. źródła ciepła na paliwo stałe) na:
 • węzeł cieplny (podłączenie do sieci ciepłowniczej),
 • kocioł gazowy,
 • pompę ciepła,
 • kocioł na biomasę,
 • kocioł węglowy.

Przypominamy, że zgodnie w uchwałą antysmogową województwa śląskiego  do 1 stycznia 2022 roku wymianie muszą ulec wszystkie piece węglowe starsze niż 10 lat od daty ich produkcji lub bez tabliczki znamionowej (więcej tu).

 1. Przedmiotem dotacji są koszty kwalifikowane poniesione w ramach podpisanej umowy dotacji. Nie ma możliwości refundacji kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy.
 2. Uzyskanie dotacji jest możliwe jedynie w przypadku, gdy w budynku zainstalowane jest tylko jedno źródło ciepła.
 3. Dotację może uzyskać osoba fizyczna będąca właścicielem albo użytkownikiem wieczystym nieruchomości zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym. W przypadku współwłasności budynku do wniosku należy załączyć oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku.
 4. Inwestor dokonuje wyboru Wykonawcy spośród przedsiębiorców, którzy złożyli oferty na wymianę źródła ciepła i zostali przez Operatora wpisani na listę Wykonawców.
 5. Koordynację i nadzór prac związanych z przeprowadzeniem wymiany źródła ciepła pełni wybrany przez Gminę Operator.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych wnioskodawców i osób udzielających pełnomocnictwa, zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dostępna jest poniżej.

Pliki do pobrania: