Informujemy, iż od 30 maja br. będą podpisywane umowy trójstronne w Punkcie Obsługi Klienta w godzinach jego urzędowania, ul. Barona 30 pok. 216.

Aby podpisać umowę trójstronną należy:

  • złożyć komplet dokumentów w Punkcie Obsługi Klienta (w tym zgłoszenie prac niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, prawomocne pozwolenie na budowę – jeżeli dotyczy), 
  • posiadać zatwierdzony kosztorys, wraz z podanym przy jego składaniu w POK terminem rozpoczęcia i zakończenia prac ustalonym z Wykonawcą (terminy zostaną wpisane do umowy trójstronnej).

 O terminach podpisywania umów będzie informował Wykonawca przedmiotowego kosztorysu, który otrzymał na skrzynkę pocztową informację o przygotowanej do podpisu umowie.
Maksymalny termin realizacji prac w zakresie źródła ciepła to 7 dni roboczych, a w zakresie prac termoizolacyjnych 21 dni roboczych.
Wszystkie prace w ramach Programu powinny zakończyć się do 30 września br.
W podpisaniu umowy uczestniczą: Inwestor, Wykonawca oraz Operator Programu. Umowa sporządzana jest w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron zawierających umowę.
Inwestor powinien posiadać dowód osobisty a Wykonawca pieczątkę firmową oraz imienną.