W listopadzie rozpoczyna się nabór wniosków do IV etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Tychach. Zakresem obejmuje termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Urząd Miasta Tychy informuję, że w dniach 7, 9, 14 i 16 listopada 2018r.  przeprowadzony zostanie nabór wniosków na IV etap Programu ograniczenia niskiej emisji miasta Tychy, w zakresie udzielenia dotacji na termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych (ocieplenie ścian, dachów, stropodachów lub wymianę okien).

Wnioski przyjmowane będą w Punkcie Obsługi Klienta Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (POK), który mieści się przy ul. Barona 30, I piętro, pok. 216. POK czynny jest:

 •         środa: 9.00-18.00 
 •         piątek: 9.00-16.00

Nabór wniosków prowadzony będzie zgodnie z zaktualizowanym Regulaminem określającym zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, realizację działań termomodernizacyjnych oraz montaż instalacji OZE w budynkach indywidualnych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy, zatwierdzonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/352/18 z dnia 19 października 2018r.

Wnioski na termomodernizację budynków dostępne są:

 •     na stronie internetowej Urzędu Miasta Tychy : umtychy/niskaemisja,
 •     w POK PONE ul. Barona 30,
 •     w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy, VIII piętro, pok. 803.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości zabudowanej, nie starszy niż  6 miesięcy (odpis ten winien zawierać zaktualizowane wpisy odpowiadające obecnemu stanowi formalno-prawnemu) lub wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych  (dostępny na stronie: https://ekw.ms.gov.pl). W przypadku funkcjonowania dwóch niezależnych źródeł ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w jednym budynku, odrębny podział własności nie jest wymagany w Księdze Wieczystej.
 2. Wypis z ewidencji budynku – w przypadku braku zapisu w księdze wieczystej informacji o budynku (wypis należy pobrać z Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Tychy).
 3. Oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku (w przypadku współwłasności budynku) zgodny z załącznikiem nr 3 do Regulaminu lub potwierdzoną notarialnie kopię pełnomocnictwa. Spadkobierca nieruchomości dołącza postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.
 4. Świadectwo emisyjno – energetyczne posiadanego źródła ciepła, wydane przez akredytowane laboratorium (dotyczy kotłów na paliwo stałe).

Wysokość dofinansowania wynosi 60 % kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż:

 1. Na docieplenie ścian – 12 000, 00 zł
 2. Na docieplenie dachu/stropu – 7200,00 zł
 3. Na wymianę okien – 9000,00 zł.

Dofinansowanie do termomodernizacji budynku, będzie możliwe w przypadku, gdy wiek pieca/kotła na paliwo stałe, pracującego dla potrzeb c.o., będzie nie starszy niż 10 lat  i będzie on posiadał certyfikat potwierdzający spełnienie wymogów 3, 4 lub 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012.

W obiektach, w których źródło ciepła na paliwo stałe będzie starsze niż 10 lat lub nie będzie posiadać odpowiedniego certyfikatu, dofinansowanie na termomodernizację będzie mogło zostać udzielone jedynie pod warunkiem, gdy równolegle z termoizolacją nastąpi wymiana źródła ciepła.

UWAGI:

 1. PRZYJMOWANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE KOMPLETNE WNIOSKI.
 2. NIEZREALIZOWANE WNIOSKI O UDZIELENIA DOTACJI NA TERMOMODERNIZACJĘ JEDNORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ZŁOŻONE W ZESZŁYM ROKU POZOSTAJĄ BEZ ROZPATRZENIA.

Załączniki: