Urząd Miasta Tychy wraz z Operatorem informuje, że w związku z Zarządzeniem nr 0050/352/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, realizację działań termomodernizacyjnych oraz montażu instalacji OZE w budynkach indywidualnych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy, istnieje możliwość składania ofert przez Wykonawców chcących świadczyć swoje usługi w ramach przedmiotowego Programu.

Wymagania w zakresie ofert określone zostały w załączniku nr 2 do Regulaminu. Oferty należy składać w Punkcie Obsługi Klienta (POK), 43-100 Tychy, ul. Barona 30 w godzinach jego urzędowania lub listownie na adres: EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. ul. Karola Miarki 2F budynek C,  41-940 Piekary Śląskie z opisem „Oferta wykonawcy w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – ETAP IV rok 2019”.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami można składać od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze do momentu zakończenia trwania Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Tychy etap IV do dnia 30 września 2019 r..

Uprzejmie prosimy o składanie tylko i wyłącznie kompletnych ofert zgodnych z załącznikiem nr 2 do Regulaminu.

Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Po zweryfikowaniu dokumentów, firma zostanie wprowadzona na listę firm uprawnionych do realizacji inwestycji planowanych w ramach Programu.

Oferta Wykonawcy może dotyczyć:

  • modernizacji systemów grzewczych;
  • termoizolacji, wymiany okien;

W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty efekt rzeczowy w szczególności:

  • zlikwidowanie źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w 359 budynkach;
  • zlikwidowanie źrodeł ciepła opalanych gazem w 51 budynkach;
  • zlikwidowanie źrodeł ciepła opalanych olejem w 5 budynkach;
  • docieplenie ścian w 20 budynkach;
  • docieplenie stropy/dachy w 10 budynkach;
  • wymiana stolarki okiennej w 15 budynkach;

Termin osiągniecia efektu rzeczowego do dnia 27.09.2019 r.

Dodatkowych informacji udziela Operator - firma EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. pod nr tel. 48 794 243 787 lub 48 792 243 788.

Zainteresowane firmy serdecznie zapraszamy.