Urząd Miasta Tychy ogłasza nabór wniosków na termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych (ocieplenie ścian, dachów, stropodachów lub wymianę okien). Wnioski będzie można składać: 4, 6, 11 i 13 grudnia 2019r. w Punkcie Obsługi Klienta Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.

Nabór wniosków dotyczyć będzie inwestycji, które realizowane będą w latach 2020 i 2021

Punkt Obsługi Klienta Programu Ograniczenia Niskiej Emisji mieści się przy ul. Barona 30,  I piętro, pok. 216. POK czynny jest w środę:  9.00-18.00 i w piątek : 9.00-16.00.

Wniosek na termomodernizację budynku mieszkalnego dostępny jest:

na stronie internetowej Urzędu Miasta Tychy : www. umtychy.pl/niskaemisja,

- na stronie internetowej Operatora : www.niskaemisja.ekoscan.pl

- w sekretariacie Wydziału Komunalnego Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy, VIII piętro, pok. 803

- w POK PONE ul. Barona 30,I piętro, pok. 216.

 Do wniosku należy dołączyć:

  1. Aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości zabudowanej, nie starszy niż 6 miesięcy (odpis ten winien zawierać zaktualizowane wpisy odpowiadające obecnemu stanowi formalno-prawnemu) lub wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (dostępny na stronie: https://ekw.ms.gov.pl ). W przypadku funkcjonowania dwóch niezależnych źródeł ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w jednym budynku, odrębny podział własności nie jest wymagany w Księdze Wieczystej.
  2. Wypis z ewidencji budynku – w przypadku braku zapisu w księdze wieczystej informacji o budynku (wypis należy pobrać z Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Tychy).
  3. Oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku (w przypadku współwłasności budynku) zgodny z załącznikiem nr 3 do Regulaminu lub potwierdzoną notarialnie kopię pełnomocnictwa. Spadkobierca nieruchomości dołącza postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.
  4.  Świadectwo emisyjno – energetyczne posiadanego źródła ciepła, wydane przez akredytowane laboratorium (dotyczy kotłów na paliwo stałe).

UWAGA:

  1. dofinansowanie do termomodernizacji budynku, będzie możliwe w przypadku, gdy wiek pieca/kotła na paliwo stałe nie będzie starszy niż 10 lat i będzie on posiadał certyfikat wydany przez laboratorium badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub jednostki akredytującej państwa członkowskiego Unii Europejskiej potwierdzający spełnienie wymogów 3, 4 lub 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN -EN 303-5:2012.
  2. Wnioski niezrealizowane w 2019r. pozostają bez rozpatrzenia. Mieszkańcy nadal zainteresowani uzyskaniem dofinansowania na termomodernizację swoich budynków mieszkalnych są zobowiązani do złożenia nowego wniosku wraz z aktualnym odpisem księgi wieczystej.

Załączniki