Urząd Miasta Tychy wraz z Operatorem  Programu zaprasza Wykonawców do składania ofert.

Wymagania w zakresie ofert określone zostały w załączniku nr 2 do Regulaminu. Oferty należy składać Punkcie Obsługi Klienta (POK), 43-100 Tychy, ul. Barona 30,  pokój nr 317 (piętro II) w godzinach jego urzędowania lub listownie na adres: EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. ul. Karola Miarki 2F budynek C,  41-940 P emisji dla miasta Tychy – ETAP V rok 2020/2021

 Prosimy o składanie tylko i wyłącznie kompletnych ofert zgodnych z załącznikiem nr 2 do Regulaminu. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Oferta Wykonawcy może dotyczyć zakresu prac:

  • modernizacji systemów grzewczych;
  • termoizolacji, wymiany okien;

 Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami można składać od dnia 19.02.2020 r. do momentu zakończenia trwania Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Tychy.

 Przypominamy:

Kotły na paliwo stałe powinny spełniać wymogi dotyczące klasy 5 zawartych w normie PN EN303-5:2012 oraz ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28.04.2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

Uwaga!!!

Firmy wykonawcze, które złożyły oferty na udział w IV etapie Programu zobowiązane są do aktualizacji dokumentów w części podmiotowej takich jak:

  1. strona tytułowa oferty Załącznik nr 2 plus oświadczenia;
  2. zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego;
  3. aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej na minimalną wartość 50 000 PLN;
  4. autoryzację dostawcy urządzeń, które nie zostały zgłoszone do IV etapu Programu.

Dodatkowych informacji udziela Operator Programu tj. firma EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. tel. 570 700 606, tel. 792 243 719 lub 792 243 788.

Serdecznie zapraszamy.

Załączniki