Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy.

Kto może uzyskać dodatek energetyczny?

Dodatek energetyczny może otrzymać odbiorca wrażliwy czyli osoba, która:

    złoży wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
    ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
    jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym
    zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
    
Limity dochodu:

Dla przyznania dodatku energetycznego nie ustalono odrębnych kryteriów dochodowych.
Kryteria odnośnie sytuacji materialnej wnioskodawcy konieczne do przyznania dodatku energetycznego są określone w przepisach dotyczących dodatku mieszkaniowego:

    175% najniższej emerytury dla osoby samotnie gospodarującej;
    125% najniższej emerytury na każdego członka gospodarstwa domowego.

Oprócz kryterium dochodowego obowiązuje limit powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, który nie może przekraczać normatywnej powierzchni o więcej niż:

    30% albo
    50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego, nie może przekraczać:

    35 m2 dla 1 osoby;
    40 m2 dla 2 osób;
    45 m2 dla 3 osób;
    55 m2 dla 4 osób;
    65 m2 dla 5 osób;
    70 m2 dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Jakiej wysokości przysługuje mi dodatek?

    11,22 zł/miesiąc dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
    15,58 zł/miesiąc dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
    18,70 zł/miesiąc dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.
    W jakim terminie otrzymam wpłatę na konto?

Dodatek energetyczny wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca, oprócz stycznia w którym dodatek wypłaca się do 30 stycznia danego roku:

    na rachunek bankowy osoby wnioskującej;  
    we wskazanej przez gminę kasie (najczęściej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej).

Jak złożyć wniosek o dodatek energetyczny?

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego można złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania Urzędzie Gminy, Miasta, Dzielnicy.
Do wniosku należy załączyć kopię umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii)

Jaki jest czas oczekiwania na decyzję w sprawie dodatku?

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Niezbędne dokumenty do złożenia wniosku:

kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym

Czy są ukryte opłaty?

Nie. Osoba ubiegająca się o dodatek energetyczny zwolniona jest z ponoszenia opłat skarbowych za wydanie decyzji administracyjnej ws. przyznania dodatku energetycznego.

Źródło: Ministerstwo Energii