Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska, którą podpisał prezydent Andrzej Duda, zakazuje wprowadzania na polski rynek kotłów niespełniających krajowych wymogów emisyjności. Przewiduje też administracyjne kary pieniężne za jego naruszenie, które wyniosą od 10 tysięcy złotych.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, której celem jest poprawa jakości powietrza i ograniczenie tzw. niskiej emisji powstającej w wyniku spalania węgla w piecach domowych.

Zakaz handlu kopciuchami

Zakazuje ona swobodnego handlu kotłami na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW. Nie będzie do nich stosowana określona w ustawie Prawo ochrony środowiska zasada swobodnego przepływu towarów.

Nowe prawo wskazuje przesłanki odstąpienia od generalnej zasady – są nimi potrzeba ograniczania negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi.

Zgodnie z ustawą zakazane będzie wprowadzanie na polski rynek kotłów niespełniających krajowych wymogów emisyjności wyprodukowanych lub dopuszczonych do obrotu w innych krajach Unii Europejskiej, w Turcji lub zgodnie z prawem wyprodukowanych w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Inspekcja Handlowa sprawdzi handlujących kotłami

Instytucją obowiązaną do przeprowadzenia kontroli podmiotów wprowadzających do obrotu kotły na paliwo stałe będzie Inspekcja Handlowa. Kontrolowana będzie m.in. zgodność urządzeń z wymaganiami, w tym poprzez badania laboratoryjne kotłów, posiadanie odpowiedniej dokumentacji, świadectw, certyfikatów itp.

Nowelizacja wprowadza administracyjne kary pieniężne za naruszenie zakazu wprowadzania do obrotu kotłów na paliwo stałe niespełniających wymagań, określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.

Kary mają wynosić od 10 tys. zł do 5 proc. przychodu przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Zgodnie z ustawą, karę pieniężną będzie wymierzał, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia kontroli.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 3 w zakresie art. 172a pkt 1 oraz art. 3 i art. 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Od 2020 r. w Polsce obowiązywać zaczną unijne rozwiązania, zgodne z dyrektywą Ekodesign, które dopuszczać będą do obrotu na rynku tylko najmniej emisyjne piece.