Gmina Miasta Tychy ogłasza dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej do wykonania wymiany starego nieekologicznego źródła ciepła na nowe źródło ciepła w jednorodzinnym budynku mieszkalnym w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy”.

Zakres naboru uzupełniającego obejmuje wymianę:

 • kotła węglowego na kocioł węglowy min. 5 klasy plus ekoprojekt w ilości: 20 szt.,
 • kotła węglowego na kocioł gazowy w ilości 66 szt.,
 • kotła olejowego na kocioł gazowy w ilości 5 szt. ,
 • kotła węglowego, zabudowę węzła cieplnego w ilości 2 szt.

Wnioski będzie można składać w dniach 12, 17, 19, 24, 26, 31 marca 2021 roku w Punkcie Obsługi Klienta Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, który znajduje się w pokoju nr 317 (II piętro) w Balbina Centrum ul. Barona 30

Punkt Obsługi Klienta czynny jest:
Środa: 11:00 - 17:00 (przerwa 13.45 – 14.00)
Piątek: 8:00 - 15.00 (przerwa 13.45 – 14.00)

Maksymalny termin na realizację inwestycji wraz z odbiorem robót to 30.09.2021r.

 Wysokość udzielanych dotacji.

Uczestnik Programu może uzyskać dotację w wysokości określonej w poniższej tabeli, stanowiącą 60% lub 80% kosztów kwalifikowanych (w zależności od wnioskowanego zakresu) wynikających z zatwierdzonego przez Operatora kosztorysu, lecz nie więcej niż wysokość kwot ujętych w kolumnie nr 7 tabeli.

Wniosek na wymianę źródła ciepła dostępny jest:

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości zabudowanej, nie starszy niż 6 miesięcy (odpis ten winien zawierać zaktualizowane wpisy odpowiadające obecnemu stanowi formalno-prawnemu) lub wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (dostępny na stronie: https://ekw.ms.gov.pl ). W przypadku funkcjonowania dwóch niezależnych źródeł ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w jednym budynku, odrębny podział własności nie jest wymagany w Księdze Wieczystej.
 2. Wypis z ewidencji budynku – w przypadku braku zapisu w księdze wieczystej informacji o budynku (wypis należy pobrać z Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Tychy).
 3. Oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku (w przypadku współwłasności budynku). Spadkobierca nieruchomości dołącza postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

UWAGA:

 1. Dofinansowanie do nowego źródła ciepła, będzie możliwe w przypadku, gdy wiek automatycznego kotła węglowego – retortowego oraz kotła olejowego wynosi 8 lat i więcej.
 2. Dotacja jest przeznaczona dla mieszkańców budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących albo budynków w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w których dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku, który został oddany do użytkowania zgodnie z art. 54 cyt. ustawy. Budynek mieszkalny jednorodzinny dopuszczony do Programu może mieć maksymalnie powierzchnię użytkową do 300 m2 .

Inwestor składający Wniosek oświadcza, że:

 1. jest właścicielem budynku mieszkalnego i posiada tytuł prawny do korzystania z tej nieruchomości,
 2. budynek jest użytkowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
 3. posiada zainstalowane i pracujące w budynku stare źródło ciepła
 4. nie posiada drugiego źródła ciepła w postaci kotła węglowego zasypowego wpiętego w instalację CO, (wyjątek może stanowić jedno urządzenie grzewczego w lokalu na drewno typu kominek, pod warunkiem, że urządzenie to służy do ogrzania tylko jednego pomieszczenia i nie posiada wodnej lub powietrznej instalacji rozprowadzenia ciepła do pozostałych pomieszczeń),
 5. nie zalega z podatkami i opłatami (w tym za odpady komunalne) na rzecz Gminy,
 6. nie był zobowiązany żadnym prawnym dokumentem (decyzją administracyjną itp.) do zamontowania w budynku ekologicznego źródła ciepła.
 7. uzyska pełnomocnictwo współwłaścicieli nieruchomości do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz do reprezentowania pozostałych współwłaścicieli we wszystkich sprawach związanych z realizacją przedsięwzięcia,
 8. wyraża zgodę na przeprowadzenie przez pracowników Urzędu Gminy lub Operatora kontroli dotyczącej prawidłowości wykonania przedmiotowej inwestycji, w trakcie oraz po jej zakończeniu.

Dodatkowych informacji udziela:

 • Operator Programu pod nr telefonu: 792 243 788, 792 243 719, 794 243 787 oraz
 • Urząd Miasta pod nr telefonu: (32) 776-38-31, (32) 776-38-06

Załączniki: