Program Czyste Powietrze - dla Ciebie i Twojej rodziny

Firma EKOSCAN Innowacja i Rozwój Sp. z o.o. zaprasza osoby zainteresowane Programem Czyste Powietrze do kontaktu. Wykonamy wnioski o dotację w atrakcyjnej cenie. Wspomagamy beneficjentów do momentu rozliczenia inwestycji.

Zadzwoń o szczegóły: 48 792 243 432  lub 48 600 243 782 


Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze

OGŁOSZENIE O NABORZE

Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze (dalej: Program)

Cel Programu

Poprawa  jakości  powietrza  oraz  zmniejszenie  emisji  gazów  cieplarnianych  poprzez  wymianę  źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.  Narzędziem  w osiągnięciu  celu jest  dofinansowanie przedsięwzięć  realizowanych przez  beneficjentów uprawnionych  do  podstawowego  poziomu  dofinansowania  oraz  beneficjentów  uprawnionych  do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Przez jednorodzinny budynek mieszkalny, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 poz.1332, z późn. zm.), należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Przez budynek istniejący należy rozumieć budynek oddany do użytkowania.

⇒ Beneficjenci

Beneficjentami są osoby fizyczne:

 1. Dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł,
 2. Dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania (w trakcie procedowania odpowiednich przepisów), który łącznie spełnia następujące warunki:
 • jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;  
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
 1. 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 2. 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Regulamin Programu.

⇒ Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00. do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

Wniosek składa się w wersji elektronicznej poprzez:

aplikację internetową (tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW)

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.

 Budżet naboru

Budżet na realizację celu Programu Czyste Powietrze wynosi do 103 mld zł, w tym:

 1. dla bezzwrotnych form dofinansowania (dotacje) – do 63,3 mld zł,
 2. dla zwrotnych form dofinansowania (pożyczki) – do 39,7 mld zł.

⇒ Formy dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielane w formie:

 1. Dotacji, 
 2. Pożyczki,
 3. Dotacji i pożyczki.

⇒ Intensywność dofinansowania

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w dniu 15 maja 2020 roku ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Czyste powietrze 2.0. Nabór jest prowadzony w oparciu o:

 • zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program),
 • nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie,
 • nowy regulamin naboru wniosków.

Dla kogo i od kiedy dofinansowanie?

Niniejszy nabór wniosków dotyczy Beneficjentów kwalifikujących się do Części 1 Programu Czyste Powietrze (podstawowy poziom dofinansowania).

Nabór dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 2 Programu Czyste Powietrze (podwyższony poziom dofinansowania) będzie się odbywał na podstawie odrębnego ogłoszenia. Do uruchomienia Części 2 Programu niezbędne są zmiany legislacyjne umożliwiające gminom wydawanie zaświadczeń o dochodach.

Rozpoczęte i zakończone przedsięwzięcia

Od dnia 15.05.2020 r. wprowadzona zostaje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

Zmieniona wersja Programu Czyste Powietrze umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

Obecna zmiana Programu jest efektem prowadzonych od kilku miesięcy konsultacji, ustaleń i analiz dotychczasowego wdrażania Programu. Wprowadzana zmiana wynika z potrzeby przyspieszenia tempa realizacji Programu Czyste Powietrze pozwalającego na wymianę trzech milionów nieefektywnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w okresie jego obowiązywania.

Najważniejsze zmiany w Programie Czyste Powietrze:

 • uproszczenie i skrócenie procesu aplikacyjnego w ramach Programu;
 • zmiana i uproszczenie kryteriów dochodowych, rezygnacja z powiązania intensywności dofinansowania z siedmioma grupami dochodowymi;
 • wprowadzenie dwóch grup dochodowych:
  • dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania,
  • dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania;
 • uproszczony wniosek o dotację, bazujący tam gdzie to możliwe na oświadczeniach Wnioskodawcy;
 • możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl;
 • skrócony czas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie – z 90 do 30 dni;
 • integracja z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków;
 • poziom dotacji powiązany z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność;
 • dotacje na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła;
 • włączenie w kolejnym etapie w realizację Programu sektora bankowego, który będzie źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego;
 • wzmocnienie współpracy z gminami;
 • wyłączenie z dofinansowania przedsięwzięć w nowobudowanych budynkach;
 • docelowo stworzenie platformy internetowej z informacjami na temat kwalifikujących się urządzeń, materiałów i usług (w tym charakterystyk technicznych), które będą finansowane w ramach Programu.

Nowa wersja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze wraz z załącznikami do pobrania TUTAJ

Maksymalny jednostkowy poziom kosztów kwalifikowanych pojedynczego elementu przedsięwzięcia:

Okres trwałości projektu wynosi 5 lat od zakończenia przedsięwzięcia.

 

STOP SMOG 

Dla kogo?

Dla osób ubogich energetycznie, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Zakres wsparcia

Wymiana lub likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne, termomodernizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych, podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

 

Ulga termomodernizacyjna

Dla kogo?

Ulga przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Zakres wsparcia

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów - w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Szczegółowe informacje: WFOŚiGW w Katowicach

Źródło: WFOŚiGW w Katowicach