Operator Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Woźniki informuje, że w związku z Uchwałą nr 142/XII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 04.03.2020 r. w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła oraz montażu ogniw fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Woźniki –etap IV'' - istnieje możliwość składania ofert przez Wykonawców chcących świadczyć swoje usługi w ramach przedmiotowego Programu.

 Wymagania w zakresie ofert określone zostały w zał. nr 2 do ww. Regulaminu.

UWAGA!!

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w ramach Programu ograniczenia emisji na terenie Gminy Woźniki - etap III w 2019 r. i zostali wpisani na listę Wykonawców mogą zostać wpisani na listę Wykonawców w ramach Programu ograniczenia emisji na terenie Gminy Woźniki etap IV po uzupełnieniu swojej ubiegłorocznej oferty o aktualne dokumenty o których mowa w Zał. nr 2 do Regulaminu (oferta Wykonawcy), część Podmiotowa, pkt. 2,5,6,7,8,9,10,11,12.

Są to:

- Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego (z datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia oferty).

- Autoryzacja minimum 1 dostawcy urządzeń, których urządzenia zostaną zakwalifikowane do udziału w Programie wraz z oświadczeniem producenta o solidarnej odpowiedzialności za dostarczone urządzenia w “Programie…..”

- Upoważnienie do złożenia oferty producentów lub dystrybutorów, którzy udzielili autoryzacji wraz z potwierdzeniem, iż znają i akceptują treść oferty, zakres gwarancji.

- Informacja o sposobie postępowania z odpadami wytwarzanymi w trakcie wykonywanych modernizacji.

- Pisemne oświadczenia o:

  • akceptacji warunków określonych w Regulaminie Programu
  • dochodzeniu wszelkich roszczeń wobec Inwestora w przypadku braku możliwości wykonania wszystkich koniecznych prac, dokonania odbioru końcowego i rozliczenia finansowego,
  • udzieleniu gwarancji na wykonane roboty na okres co najmniej 60 miesięcy,
  • przystąpieniu do usunięcia zgłoszonej usterki w terminie do 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia,
  • wykonaniu we własnym zakresie przedmiotowych prac i niepodzlecania ich na zewnątrz innym podmiotom.
  • Oświadczenie o spełnianiu przepisów art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych
  • Zaświadczenie z banku o numerze rachunku, na który mają być przekazywane środki.

- Polisa ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnej kontraktowej na minimalną wartość 50 000 PLN zgodna z PKD prowadzonej działalności gospodarczej oraz wykonywanej inwestycji w ramach Programu oraz potwierdzenie jej opłacenia.

- Wykaz (lista) urządzeń oferowanych przez Wykonawcę prac zgodnie z posiadanymi autoryzacjami producenta.

Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

Dodatkowych informacji udziela Operator - firma EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O.
pod nr tel. 792 243 781., e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferty należy składać w siedzibie Operatora Programu pod adresem:

EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O.

Ul. Karola Miarki 2f

Budynek „C” ELZAMET

41-940 Piekary Śląskie

Oferty należy składać w kopercie z napisem „Oferta PONE Woźniki ETAP IV – 2020”

Oferty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera.