Urząd Miejski w Woźnikach oraz Operator informuje, że w związku z przyjętą uchwałą nr 23/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28.12.2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania dotacji na dofinasowanie wymiany źródeł ciepła oraz montażu ogniw fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Woźniki – etap III - istnieje możliwość składania ofert przez Wykonawców chcących świadczyć swoje usługi w ramach przedmiotowego Programu.

Wymagania w zakresie ofert określone zostały w zał. nr 2 do ww. Regulaminu.

Dodatkowych informacji udziela Operator - firma EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. pod nr tel. 792 243 781.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Woźnikach (pok. 20), ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki z opisem „Oferta Wykonawcy w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Woźniki – ETAP III”.

Oferty można składać przez cały okres trwania Programu – Etap III tj. do 30.11.2019 r.