W dniu 18.05.2022r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania poprzez przyjęcie Uchwały nr 827/334/VI/2022 projekt w konkursie nr RPSL.04.06.01-IZ.01-24-405/21 dla Działania 4.6 Czyste powietrze, Poddziałania 4.6.1 Czyste powietrze – konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, pn.: „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych".

Przedmiotem projektu realizowanego w formule grantowej jest wymiana/modernizacja indywidualnych systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach/lokalach mieszkalnych znajdujących się w mieście Katowice na:

  • instalację kotłów spalających pelet lub paliwo gazowe,
  • instalację źródeł ciepła wykorzystujących energią elektryczną.

Wymianie źródła ciepła mogą towarzyszyć uzasadnione modernizacje systemu c.o. lub c.o. + c.w.u. pozostające w związku przyczynowo - skutkowym z likwidacją dotychczasowego źródła ciepła. Wymiana systemu grzewczego może być uzupełniona poprzez montaż mikroinstalacji OZE.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza, w tym w szczególności poprzez ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10.

Zakres projektu obejmuje przygotowanie projektu, granty na przedsięwzięcia niskoemisyjne, jego zarządzanie oraz promocję, a całkowita wartość inwestycji to kwota 7 196 130,00 zł.

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6 116 710,50 zł (85 % kosztów kwalifikowalnych), wydatki z budżetu Miasta Katowice wynoszą 1 079 419,50zł.
Okres realizacji projektu: IV kwartał 2021 - II kwartał 2023.

„Miasto Katowice konsekwentnie dąży do ograniczenia niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz mieszkalnych, w tym z zastosowaniem OZE oraz wymianę lub likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Miasto Katowice będzie po raz pierwszy realizowało projekt w formule grantowej, którego specyfika polega na udzielaniu innym podmiotom zwanym grantobiorcami, grantów na realizację zadań służących osiągnięciu zamierzonego celu". W rozstrzygniętym naborze Miasto Katowice otrzymało największe dofinansowanie - powiedziała Małgorzata Domagalska – Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich.

Źródło: mojekatowice.pl