Do rozliczenia:

 • Kopię decyzji w sprawie pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku lub przyjęcia zgłoszenia prac niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę (dotyczy kota gazowego - jeśli wymagane)
 • Kopię zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych (dotyczy kotła gazowego – jeśli wymagane);
 • Dokument zaświadczający fizyczną likwidację starego kotła wystawiony na Inwestora;
 • Protokół odbioru kominiarskiego;
 • Protokół odbioru końcowego robót wraz z dokumentem uruchomienia kotła c.o.;
 • Kopię zgłoszenia o zakończeniu budowy (w przypadku wymiany na kocioł gazowy – jeśli wymagane);
 • Dokumentację zdjęciową zamontowanego urządzenia oraz tabliczki znamionowej kotła lub prac budowlanych (przed i po modernizacji);
 • Fakturę VAT;
 • Dokument potwierdzający dokonanie przedpłaty przez Inwestora (faktura zaliczkowa);
 • Certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez akredytowane laboratorium, potwierdzający spełnienie wymogów ekoprojektu w przypadku kotłów na paliwo stałe – kopia;
 • Kosztorys podpisany przez Inwestora, Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.