Dokumenty wymagane do rozliczenia:

 • protokół odbioru 1 egz.;
 • protokół z likwidacji kotła 1 egz.;
 • karta przekazania odpadu/kwit z firmy złomującej – wypisany na inwestora! (oryginał);
 • kopia karty gwarancyjnej – z danymi inwestora;
 • opinia kominiarska końcowa – kopia;
 • opcjonalnie kopia zawiadomienia o rozpoczęciu robót do PINB (w przypadku montażu kotła gazowego na pozwoleniu na budowę);
 • oświadczenie kierownika budowy;
 • faktura zaliczkowa;
 • faktura końcowa;
 • kosztorys podpisany przez Inwestora, Wykonawcę i Inspektora Nadzoru;
 • certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez akredytowane laboratorium, potwierdzający spełnienie wymogów 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 w przypadku kotłów na paliwo stałe – kopia.