Urząd Regulacji Energetyki przypomina, że zgodnie z ustawą z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, wytwórcy działający w zakresie małych instalacji są zobowiązani przekazywać Prezesowi URE sprawozdania kwartalne, w terminie 30 dni od zakończenia kwartału.

Z przepisu przejściowego, zamieszczonego w art. 215 wspomnianej ustawy wynika, że wytwórcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy (4 maja br.) posiadali ważne koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej i zostali z urzędu wpisani do rejestru wytwórców w małej instalacji, po raz pierwszy przekazują sprawozdania kwartalne za kwartał roku kalendarzowego następujący po kwartale, w którym ustawa OZE weszła w życie.

Analogicznie, wytwórcy wpisani w okresie do dnia 30 września 2015 r. do rejestru małych instalacji na podstawie wniosku o wpis do tego rejestru również zobowiązani są przekazać Prezesowi URE pierwsze sprawozdanie kwartalne za III kwartał 2015 r.

Wskazane wyżej podmioty mają obowiązek przekazania formularza sprawozdawczego 1 i formularza sprawozdawczego 2 za III kwartał 2015 r. w terminie do 30 października 2015 r.

Zgodnie z ustawą o OZE, mała instalacja to instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 40 kW i nie większej niż 200 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 120 kW i nie większej niż 600 kW.

www.gramwzielone.pl