Urząd Miejski w Zabrzu wraz z Operatorem Programu Firmą EKOSCAN Innowacja i Rozwój Sp. z o.o. ogłasza nabór firm wykonawczych, które chcą wykonywać prace w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze - etap XII. Oferta Wykonawcy może dotyczyć modernizacji systemów grzewczych: kotłów na paliwo stałe spełniających wymagania Ecodesign (ekoprojektu) i gazowych, układów solarnych, ogniw fotowoltaicznych, termoizolacji, wymiany okien w ramach realizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze". Firmy zainteresowane zapraszamy do składania kompletnych ofert w biurze podawczym Urzędu Miasta Zabrze lub w punkcie obsługi PONE (Centrum Handlowe M1, ul. Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1 w Zabrzu) w godzinach urzędowania, z zaznaczeniem na kopercie - "oferta na PONE XII - Zabrze 2021-22".

UWAGA!!!

Firmy wykonawcze, które złożyły oferty na udział w Programie w roku 2020 lub 2021 zobowiązane są do aktualizacji dokumentów w części podmiotowej takich jak:

  • aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego (z datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia oferty),
  • aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej na minimalną wartość 40 000 PLN,
  • autoryzację dostawcy urządzeń, które nie zostały zgłoszone do Programu w roku 2020 lub 2021.