Program Ciepłe Mieszkanie oferuje dopłaty na poprawę efektywności energetycznej mieszkań w budynkach wielorodzinnych, a beneficjenci mogą przeznaczyć dofinansowanie na takie inwestycje jak:

 • demontaż nieefektywnego źródła ciepła i zakup nowego, w tym:
  • pompy ciepła powietrze-woda lub powietrze-powietrze,
  • kondensacyjnego kotła gazowego,
  • kotła na pellet o podwyższonym standardzie,
  • elektrycznego urządzenia grzewczego (innego niż pompa ciepła),
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła,
 • modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.),
 • instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • przygotowanie dokumentacji projektowej.

Wspólnoty mieszkaniowe, oprócz wymiany źródła ciepła, instalacji c.o. i c.w.u. oraz montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, mogą także zyskać wsparcie na ocieplenie przegród budowlanych, drzwi, okien i drzwi lub bram garażowych, montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz przygotowanie dokumentacji uwzględniającej audyt energetyczny, ekspertyzy i dokumentację projektową.

Wsparcie dla osób fizycznych obejmuje przede wszystkim wymianę nieefektywnych źródeł ciepła lub podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku. Jeśli zostanie to osiągnięte, możliwe będzie uzyskanie wsparcia także na zakup i montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wykonanie prac związanych z modernizacją okien i drzwi oraz sporządzenie dokumentacji projektowej.

Na ile dotacji mogą liczyć beneficjenci Ciepłego Mieszkania?

Program Ciepłe Mieszkanie dzieli się na cztery części, z czego jedna została skierowana do wspólnot mieszkaniowych, a trzy do osób indywidualnych. Mieszkańcom gmin, które cechują się najwyższym zanieczyszczeniem, przysługuje dodatkowe 5% wsparcia finansowego.

Zakres dostępnych dotacji dla osób fizycznych jest zróżnicowany w zależności od dochodów gospodarstwa domowego:

 1. Osoby o rocznych dochodach do 135 tys. zł mogą otrzymać do 16,5 tys. zł wsparcia, co stanowi maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych na jeden lokal mieszkalny. W przypadku mieszkań położonych w najbardziej zanieczyszczonych gminach, kwota ta może sięgnąć do 19 tys. zł (35% kosztów kwalifikowanych).
 2. Gospodarstwa o przeciętnym miesięcznym dochodzie na osobę do 2651 zł (dla gospodarstw jednoosobowych) lub do 1894 zł (dla wieloosobowych) mogą wnioskować o dofinansowanie do 27,5 tys. zł (60% kosztów kwalifikowanych) lub do 29,5 tys. zł (65% kosztów kwalifikowanych), jeśli znajdują się na terenie najbardziej zanieczyszczonych gmin.
 3. Trzeci, najwyższy poziom dofinansowania przysługuje osobom uprawnionym do zasiłków stałych, okresowych, rodzinnych lub opiekuńczych, a także gospodarstwom o niskich dochodach, w których miesięczny dochód na osobę wynosi do 1526 zł (gospodarstwa jednoosobowe) lub do 1090 zł (wieloosobowe). Beneficjenci mogą uzyskać wsparcie sięgające 41 tys. zł (90% kosztów kwalifikowanych) lub 43,9 tys. zł (95%) dla lokali w zanieczyszczonych gminach.

A wspólnoty mieszkaniowe? Mogą liczyć na dotacje pokrywające do 60% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, a dokładniej:

 • do 150 tys. zł, jeśli prace obejmują tylko termomodernizację bez wymiany źródła ciepła,
 • do 350 tys. zł, jeśli przeprowadzono kompleksową termomodernizację z wymianą źródła ciepła,
 • do 360 tys. zł, jeśli projekt zawiera również zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (lub 375 tys. zł przy wyborze pompy ciepła).

UWAGA! Program „Ciepłe Mieszkanie” nie dofinansowuje wyłącznie wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Wymiana stolarki możliwa jest pod warunkiem demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) służących do ogrzewania lokalu oraz zakupu i montażu efektywnego źródła ciepła w tym lokalu.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są pod adresem https://czystepowietrze.gov.pl/program-cieple-mieszkanie-ii-nabor-dla-gmin-2023/ oraz na stronach każdego z 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.