Ulga termomodernizacyjna jest korzystna dla małżonków. Jednak bardzo ważną kwestią jest to, na kogo wystawiona jest faktura dokumentująca poniesione wydatki na ocieplenie lub modernizację. Limit trzech lat dotyczy tylko jednego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a można ich mieć kilka - aż do wyczerpania limitu ulgi. Eksperci podpowiadają, jak najkorzystniej skorzystać z odliczenia.

Ulga termomodernizacyjna obowiązuje w naszym systemie podatkowym od 1 stycznia 2019 r. Choć jest ciekawym rozwiązaniem prawnym, pozwalającym sporo zaoszczędzić i określone wydatki odliczyć od dochodu, wciąż jest mało znana. Dlatego, zwłaszcza w sytuacji kryzysu energetycznego i poszukiwania możliwości oszczędzania warto o niej przypomnieć.

Zgodnie z art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku.

Dla kogo ulga modernizacyjna?

Adresatami ulgi termomodernizacyjnej są podatnicy podatku dochodowego opłacający podatek według skali podatkowej, 19 proc. stawki podatku (liniowo) oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Przez budynek mieszkalny jednorodzinny należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 proc. powierzchni całkowitej budynku.

Z kolei, przedsięwzięcie termomodernizacyjne oznacza przedsięwzięcie w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Zapytaliśmy ekspertów, na co zwrócić uwagę, aby bezpiecznie i skutecznie skorzystać z przedmiotowej ulgi.

- Analizując kwestię możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej warto pamiętać, że ulga przysługuje jedynie w przypadku poniesienia wydatków na termomodernizacje budynków już wybudowanych, a nie tych, które dopiero są budowane.  Poniesienie wydatków na etapie budowy domów np. na zakup pompy ciepła nie spowoduje, że podatnik uprawniony będzie do skorzystania z ulgi – podkreśla Paulina Biskup-Nawrot, radca prawny w kancelarii JPK. Legal.

Ekspertka podkreśla, że istotną kwestią jest również zadbanie przez podatnika o otrzymanie faktury VAT za poniesione wydatki, bowiem ustalenie wysokości wydatków możliwe jest jedynie na podstawie faktur.

Co ciekawe, ulga termomodernizacyjna jest korzystna w przypadku małżonków.

Jak podkreśla Marzenna Skierś, doradca podatkowy, w przypadku małżonków ulga przysługuje każdemu z nich. Małżonkowie mają więc podwójny limit ulgi do wykorzystania. Limit dotyczy każdego z małżonków odrębnie, czyli każdemu z nich przysługuje odliczenie w maksymalnej wysokości 53 tys. zł. Jak to wygląda w przypadku, gdy małżonkowie rozliczają się wspólnie?

- Wówczas, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, małżonkowie mogą być opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków kwot określonych, między innymi, w art. 26h tej ustawy – wyjaśnia Marzenna Skierś.

O czym jeszcze warto pamiętać w przypadku małżonków? Otóż, ważna jest kwestia prawidłowego fakturowania.

- W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, jeżeli faktura wystawiona będzie na obydwoje małżonków, każdy z nich ma prawo do odliczania w ramach ulgi termomodernizacyjnej jedynie 50 proc. poniesionych wydatków. Natomiast jeżeli faktura zostanie wystawiona tylko na jednego małżonka, to odliczenia dokonuje tylko ten małżonek, na którego jest ona wystawiona – zauważa Paulina Biskup-Nawrot.

Wynika z tego, że aby małżonkowie mogli odliczyć podwójny limit, faktury za wydatki powinny być wystawione odrębnie na każdego z małżonków (o ile obydwoje mają wystarczający dochód, aby dokonać odliczenia). Każdą z sytuacji warto więc dokładnie przemyśleć.

Wydatki w ciągu trzech lat

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi być zakończone w okresie trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. - Może się zdarzyć, że kwotę ulgi trzeba będzie zwrócić. Termin realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć trzech lat. Ten warunek może się wydawać łatwy do wypełnienia, ale jeżeli ktoś skorzysta z ulgi w pierwszym i drugim roku prowadząc wieloetapową termomodernizację, to jeżeli nie zakończy prac do końca trzeciego roku, będzie musiał zwrócić kwotę ulgi doliczając wydatki już poniesione do dochodu trzeciego roku – podkreśla dr Mariusz Cieśla, doradca podatkowy.

Nie oznacza to jednak, że z ulgi skorzystać można tylko raz. Limit trzech lat dotyczy bowiem konkretnego przedsięwzięcia. - Można korzystać z tej ulgi aż do wyczerpania limitu. Mamy tu do czynienia z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, które musi zostać zakończone w terminie trzech lat. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie mieć więcej takich przedsięwzięć – podkreśla dr Mariusz Cieśla.

 Ekspert dodaje, że ulgę zwrócić muszą też osoby, które w latach następnych po skorzystaniu z niej w jakiejkolwiek postaci otrzymają zwrot wydatków jakie poniosły na termomodernizację. -Dobrym przykładem jest program Mój prąd, z którego wypłaty realizowane są po wielu miesiącach – zauważa dr Mariusz Cieśla.

Ekspert wyjaśnia, że jeśli mieliśmy wydatek w 2021 r. i złożony wniosek bez otrzymania dotacji, to całość faktury możemy odliczyć za 2021. Po otrzymaniu dotacji np. w lutym 2022 r. za ten rok trzeba kwotę dotacji doliczyć.

Zwraca on uwagę, że odliczeniu podlegają tylko wydatki wymienione w załączniku do wspomnianego rozporządzenia.  - Może to być kłopotliwe w przypadku niestandardowych, nowatorskich działań termomodernizacyjnych. Do ulgi nie zalicza się np. wymiany kotła węglowego na kawitacyjne ogrzewanie elektryczne. Również wymiana dachu nie kwalifikuje się do ulgi. Pomimo tych ograniczeń ulga termomodernizacyjna jest bardzo dobrym instrumentem zachęty do inwestowania w termomodernizację – ocenia dr Mariusz Cieśla.

Zatem warto wiedzieć, że z ulgi termomodernizacyjnej możemy skorzystać również po odebraniu dotacji w programie Mój Prąd. Jednak cena instalacji powinna zostać pomniejszona o kwotę dotacji w programie, a następnie ujęta w PIT.

Jeśli przykładowo, zakup instalacji fotowoltaicznej kosztował 27 tys. zł a z programu Mój Prąd otrzymaliśmy dotację 3 tys. zł, to kwota wydatków rozliczonych w ramach ulgi wyniesie 24 tys. zł. Zwrot podatku wyniesie (w uproszczeniu) około 3 tys. zł.

Wymiana okien w ramach ulgi, szyb i markiz już nie

Warto zauważyć, że ulga termomodernizacyjna jest przedmiotem wielu interpretacji podatkowych. Przykładowo w interpretacji z 24 października br. dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że podatnik nie ma możliwości odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej wydatków na wymianę szyb, gdyż wydatki te nie zostały wymienione w załączniku do rozporządzenia. Wskazane w rozporządzeniu wydatki poniesione na zakup stolarki okiennej oraz wydatki na usługę wymiany tej stolarki oznaczają wydatki na wymianę okien, a nie ich elementów. Także wydatki na montaż markiz przeciwsłonecznych nie mieszczą się w zakresie ulgi i nie podlegają odliczeniu.

Źródło: LEX Wiesława Moczydłowska