Zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2166) – dalej u.e.e., informacje o zrealizowanych przedsięwzięciach służących poprawie efektywności energetycznej oraz wysokości uzyskanej w wyniku ich realizacji oszczędności energii finalnej do centralnego rejestru oszczędności energii finalnej (CROEF) wprowadzają instytucje:

1) zawierające z wnioskodawcami umowy o dofinansowanie, w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818), projektów realizowanych w ramach programów i instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 4, lub podejmujące decyzje o dofinansowaniu, w rozumieniu art. 2 pkt 2 tej ustawy, takich projektów,

2) inne niż wskazane w pkt 1, zawierające z wnioskodawcami umowy o dofinansowanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego, realizowanych w ramach programów i instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 4, lub przyznające dofinansowanie takich przedsięwzięć.

Dane do CROEF wprowadza podmiot, który przyznał dofinansowanie na przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej (np. wymiana pieców, montaż paneli fotowoltaicznych). Jeżeli starosta udzielił dofinansowania z własnego budżetu na takie przedsięwzięcie, to powinien wprowadzić dane do CROEF.

31 grudnia 2021 roku został uruchomiony Centralny Rejestr Oszczędności Energii Finalnej. Głównym celem Rejestru jest gromadzenie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach służących poprawie efektywności energetycznej, które ułatwi bieżące szacowanie uzyskanych oszczędności energii finalnej, usprawniając monitorowanie oraz raportowanie realizacji założonego celu.

Program ograniczenia niskiej emisji realizowany przy udziale środków WFOŚiGW w Katowicach to jeden z programów wymienionych w Obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu programów i instrumentów finansowych dotyczących przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego (M.P. z 2021 r. poz. 1190), a prace realizowane w ramach PONE – z wyjątkiem inwestycji z zakresu OZE – zostały wymienione w Załączniku do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu niektórych informacji gromadzonych w centralnym rejestrze oszczędności energii finalnej oraz sposobu uwierzytelniania osób upoważnionych wpisanych do wykazu (Dz.U. z 2021 r. poz. 2362), a więc są objęte obowiązkiem umieszczenia ich w CROEF.

Wpisu dokonuje jednostka samorządu terytorialnego, która uzyskała dofinansowanie z WFOŚiGW.

Do CROEF należy raportować tylko i wyłącznie przedsięwzięcia, które zostały ukończone.

Dzięki opracowanemu dla każdej inwestycji uproszczonemu audytowi energetycznemu Gmina ma przygotowane gotowe dane do wpisania do Rejestru. Zapraszamy do współpracy.