CZYNNY:

Wizyta w punkcie tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

 

PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
Programu Ciepłe Mieszkanie

ADRES:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Sienkiewicza 2
pok. 57 (I piętro)
Jak nas znaleźć- mapa

KONTAKT:
kom. +48 570 700 606 - Operator
kom. +48 792 243 029 - Operator
kom. +48 792 243 432 - Operator
tel. 32 39 33 692 - Urząd Miasta
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualności w zakresie realizacji Programu Ciepłe Mieszkanie na terenie Miasta Tarnowskie Góry:

Dla kogo dofinansowanie?

Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Dotacja może być udzielona na wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalu mieszkalnym znajdującym się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym pod warunkiem, że:

1)  lokal mieszkalny położony jest na terenie gminy Tarnowskie Góry;

2) w lokalu mieszkalnym nie jest prowadzona działalność gospodarcza na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego.

Na jeden lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach Programu.

 • Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania: Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania:
 1. stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 2. ustalonym:
  • zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok
   z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów
   o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz
  • na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;
 1. z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy
  o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;
 2. niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym
  od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym
  w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w lit. a) -d), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł.

Wysokość dofinansowania: do 35% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 17 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

Czytaj więcej: Dla kogo dofinansowanie? Tarnowskie Góry Ciepłe Mieszkanie

Gdzie składać wnioski?

W Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 2.

Informacji w zakresie naboru wniosków udziela:

Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach,  Tel.: +48 32 39 33 692,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Informacje niezbędne do sprawnego wypełnienia wniosku:

 1. Imię, nazwisko, PESEL, tel. kontaktowy, adres zamieszkania, adres e-mail
 2. Imię, nazwisko, adres zamieszkania współwłaścicieli (jeśli dotyczy).
 3. Imię, nazwisko, adres zamieszkania współmałżonka (jeśli dotyczy).
 4. Adres zamieszkania/przedsięwzięcia.
 5. Numer księgi wieczystej, numer działki.
 6. Rok wystąpienia o zgodę na budowę dla budynku/lokalu.
 7. Powierzchnia całkowita lokalu mieszkalnego.
 8. Informacje o uzyskanym dochodzie Wnioskodawcy (np. z PIT).
 9. Rodzaj dotychczasowego źródła ciepła i ich liczba.
 10. W przypadku wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej – liczba okien/drzwi.
 11. Zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy Prawo ochrony środowiska o dochodach na 1 członka w gospodarstwie domowym – w przypadku beneficjenta uprawnionego do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania nie starsze niż 3 miesiące i wystawione nie później niż data złożenia wniosku.

 Więcej informacji o programie tutaj.

DOKUMENTY:

Zarządzenie  Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”:  https://bip.tarnowskiegory.pl/a,94985,zarzadzenie-nr-24582023-burmistrza-miasta-tarnowskie-gory-z-dnia-23052023-r-w-sprawie-ogloszenia-nab.html

Zarządzenie Nr 2457/2023 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 23.05.2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu uczestnictwa w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w gminie Tarnowskie Góry: https://bip.tarnowskiegory.pl/a,94984,zarzadzenie-nr-24572023-burmistrza-miasta-tarnowskie-gory-z-dnia-23052023-r-w-sprawie-wprowadzenia-r.html 


Od 26 maja do 31 sierpnia 2023 roku trwać będzie nabór dla właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanym na terenie gminy Tarnowskie Góry. W ramach Programu można uzyskać dopłatę do przedsięwzięć związanych z wymianą nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego.

W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć związanych z demontażem nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Miastem Tarnowskie Góry.

Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia nie później niż 15.12.2023 r.

Wnioski mogą składać Beneficjenci uprawnieni do podstawowego, podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania.

W  ramach  programu  przewiduje się  w Tarnowskich Górach zawarcie do  100  umów  z  beneficjentami  końcowymi  na  łączną  kwotę dofinansowania w wysokości do 2 227 000,00 zł, w tym:

 1. do 70 umów na podstawowy poziom dofinansowania na łączną kwotę dofinansowania w wysokości do 1 225 000,00 zł,
 2. do 15 umów na podwyższony poziom dofinansowania na łączną kwotę dofinansowania w wysokości do 403 500,00 zł,
 3. do 15 umów na najwyższy poziom dofinansowania na łączną kwotę dofinansowania
  w wysokości do 598 500,00 zł.

Środki na realizację programu przekazywane będą gminie Tarnowskie Góry w formie dotacji ze środków udostępnionych WFOŚIGW przez NFOŚiGW.