Wymagania w zakresie ofert określone zostały w załączniku nr 4 do Regulaminu Programu.

Oferty można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój, na I piętrze, w godzinach jego urzędowania z opisem ,, Oferta wykonawcy w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Goczałkowice-Zdrój”.

Prosimy o składanie tylko i wyłącznie kompletnych ofert zgodnych z załącznikiem nr 4 do Regulaminu. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Oferta Wykonawcy może dotyczyć zakresu prac:

  • modernizacji systemów grzewczych;
  • termoizolacji, wymiany okien;

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami można składać w trybie ciągłym.

Przypominamy:

Kotły na paliwo stałe powinny spełniać wymogi dotyczące klasy 5 zawartych w normie PN EN303-5:2012 oraz ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28.04.2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

Uwaga!!!

Firmy wykonawcze, które złożyły oferty na udział w I etapie Programu zobowiązane są do aktualizacji dokumentów w części podmiotowej takich jak:

  1. strona tytułowa oferty Załącznik nr 4;
  2. oświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego;
  3. aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej na minimalną wartość 50 000 PLN;
  4. autoryzację dostawcy urządzeń, które nie zostały zgłoszone do I etapu Programu.

Dodatkowych informacji udziela Operator tj. firma EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. tel. 792 243 719 lub 570 700 606. Serdecznie zapraszamy.