Z dniem 30.08.2022 rusza nabór przyjmowania wniosków o udzielenie grantu.

Zgodnie z regulaminem wnioski można składać na trzy dowolne sposoby:

Osobiście:

Miejskie Centrum Energii,

ul. Młyńska 2 B , 40-098 Katowice (w godzinach pracy Urzędu Miasta Katowice) z dopiskiem: Wniosek o udzielenie grantu w ramach projektu grantowego „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych".

za pomocą operatora pocztowego:

Urząd Miasta Katowice

Biuro Zarządzania Energią,

Rynek 1, 40-003 Katowice

z dopiskiem: Wniosek o udzielenie grantu w ramach projektu grantowego „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych".

za pośrednictwem Operatora Ekoscan

Na czas przyjmowania wniosków,

Punkt Obsługi Grantobiorcy ul. Młyńska 2 B w Katowicach będzie czynny :

Poniedziałek od 11:00 – 17:00

oraz w czwartek od 11:00 do 17 :00

Więcej informacji

Odnośnik :

https://katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/miejskie-centrum-energii/wymiana-ogrzewania-w%C4%99glowego-budynki-jednorodzinne/nab%C3%B3r-wniosk%C3%B3w-o-grant

Uwaga:

Przyjmowane będą wyłącznie kompletne wnioski

Za komplet uważa się :

  • Załącznik nr 4 do Regulaminu Projektu – wniosek o udzielenie grantu
  • Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu – zapytanie ofertowe wraz z formularzem oferty - 3 sztuki
  • Załącznik nr 5a, lub 5 b do Regulaminu Projektu – notatka z wyboru wykonawcy
  • kosztorysy, umowy CP, dokumentacje DTR montowanych urządzeń, kopie etykiet energetycznych, karty katalogowe itp…
  • Załącznik nr 11 do Regulaminu Projektu – oświadczenie współwłaścicieli nieruchomości o zgodzie na realizację projektu
  • Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu – oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością
  • Oświadczenie z numerem konta bankowego do wpłaty grantu. Oświadczenie powinno zawierać informację o nazwie banku, numerze konta, oraz danych ( imię i nazwisko adres zamieszkania ) właściciela / współwłaściciela konta bankowego
  • Kopie wszystkich zaświadczeń de minimis oraz formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de mminimis – jeśli dotyczy

Wszystkie załączniki do pobrania znajdziecie Państwo na stronie Operatora

https://niskaemisja.ekoscan.pl/repository/Katowice-4.6.1./

lub Urzędu Miasta Katowice :

https://katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/miejskie-centrum-energii/wymiana-ogrzewania-w%C4%99glowego-budynki-jednorodzinne/nab%C3%B3r