Punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach Programu Czyste Powietrze zlokalizowany jest w Urzędzie Gminy Świerklaniec przy ul. Młyńskiej 3, pokój nr 9. Mieszkańców zapraszamy do punktu w każdy wtorek w godzinach 8.00-15.30.

Punkt konsultacyjny w UG Świerklaniec

Gmina Świerklaniec na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przystąpiła do obsługi Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Mieszkańcy naszej gminy mogą za pośrednictwem urzędu złożyć wniosek w ramach Czystego Powietrza oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu. Mamy nadzieję, że punkt konsultacyjny będzie się cieszył dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców.

Na jakie inwestycje można zdobyć dofinansowanie?

W ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze można otrzymać dofinansowanie na wymianę starych pieców i kotłów na paliwa stałe na nowe ekologiczne. W przypadku wymiany pieca można również ubiegać się o dofinansowanie na modernizację instalacji c.o. i c.w.u. (grzejniki, termostaty, bojler c.w.u.), docieplenie przegród budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz instalację fotowoltaiczną (tylko w przypadku wymiany źródła ciepła).
Na realizację inwestycji mamy 30 miesięcy od daty złożenia wniosku (w przypadku wysłania wniosku pocztą liczy się data stempla pocztowego). Mieszkańcy, którzy już posiadają ekologiczne źródło ciepła mogą ubiegać się o dofinansowanie do termomodernizacji przegród budowlanych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Kosztem kwalifikowalnym są również wydatki poniesione przez mieszkańców na realizację inwestycji jednakże nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Warunki dofinansowania

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od dochodu oraz rodzaju inwestycji.
W ramach Programu Czyste Powietrze wyróżnia się dwa poziomy dofinansowania:
- Podstawowy – w którym dochód roczny wnioskodawcy nie może przekroczyć 100 000 zł (dochód ten ustalany jest na podstawie ostatniego rozliczenia PIT złożonego do Urzędu Skarbowego – zwracamy uwagę na pozycję w zeznaniu „Podstawa obliczenia podatku”). - Podwyższony – w którym dochód netto w jednoosobowym gospodarstwie domowym nie może przekroczyć kwoty 1 960 zł, a w wielorodzinnym gospodarstwie domowym nie może przekroczyć kwoty 1 400 zł. Aby ubiegać się o dofinansowanie na podwyższonym poziomie, należy zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle Śląskim o zaświadczenie o dochodach.

Wnioskodawca może sam wyliczyć swoją wysokość dotacji korzystając z kalkulatora dotacji dostępnego na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji oraz sprawdzić warunki techniczne w jakich powinny zostać wykonane prace termomodernizacyjne, korzystając z kalkulatora grubości izolacji: kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl

Mieszkaniec może sam złożyć wniosek do programu Czyste Powietrze do WFOŚiGW w Katowicach lub za pośrednictwem gminy.

W przypadku składania wniosków dla nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Świerklaniec, koszt przygotowania wniosku do dofinansowania przez Operatora pokrywa Gmina, dzięki temu wypełnienie i przesłanie wniosku jest dla mieszkańca bezpłatne. Warunkiem dofinansowania przez Gminę do wniosku jest pozytywnie zweryfikowany wniosek przez Operatora Programu.

Dla pozostałych wnioskodawców (tj. spoza gminy Świerklaniec) koszt sporządzenia wniosku wynosi 300 zł.