Urząd Miejski w Zabrzu ogłasza nabór firm wykonawczych, które chcą wykonywać prace w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze etap XI. Oferta Wykonawcy może dotyczyć modernizacji systemów grzewczych: kotłów na paliwo stałe spełniających wymagania Ecodesign (ekoprojektu) i gazowych, układów solarnych, ogniw fotowoltaicznych, termoizolacji, wymiany okien w ramach realizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze". Firmy zainteresowane zapraszamy do składania kompletnych ofert w biurze podawczym Urzędu Miasta Zabrze, z zaznaczeniem na kopercie - "oferta na PONE XI - Zabrze 2020".

UWAGA!!!

Firmy wykonawcze, które złożyły oferty na udział w Programie w roku 2019 zobowiązane są do aktualizacji dokumentów w części podmiotowej takich jak:

  • aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego (z datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia oferty),
  • aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej na minimalną wartość 40 000 PLN,
  • autoryzację dostawcy urządzeń, które nie zostały zgłoszone do Programu w roku 2019.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów zawarte są w załączniku.